BlogSpustitSpustit aplikaci

Všeobecné podmínky použití APUS.finance

Datum účinnosti: 5.5.2022

Vítejte na APUS.finance! Tyto podmínky použití jsou závaznou právní dohodou mezi vámi a Decentralizovanou Autonomní Organizací APUS (APUS DAO).

APUS.finance je aplikace pro správu decentralizovaných finančních protokolů, které běží na blockchainu, včetně, ale bez omezení, Liquity, Maker, Aave, Compound, dYdX, Uniswap a CowSwap. Webové stránky www.apus.finance (a další na subdoménách apus.finance) a aplikace APUS.finance (souhrnně Služby) umožňují uživatelům objevovat, sledovat a pracovat s daty generovanými kompatibilními blockchainovými aplikacemi a protokoly třetích stran.

APUS DAO není žádným způsobem spojena se společnostmi nebo týmy stojícími za těmito protokoly a nemůže poskytnout žádné záruky ohledně jejich stability nebo bezpečnosti. Kromě toho nemůže poskytnout žádné záruky týkající se bezpečnosti finančních prostředků, které byly jakýmkoli způsobem použity při práci s APUS.finance. Nemůže uživatelům kompenzovat finanční prostředky, které byly ztraceny během používání APUS.finance nebo které byly v kterémkoli okamžiku použity při práci s APUS.finance.

Přístupem ke Službám nebo jejich používáním jakýmkoli způsobem, mimo jiné včetně návštěvy webových stránek, stažení aplikace a/nebo připojení vaší Peněženky ke službám, prohlašujete, že (1) jste si přečetli, rozumíte jim a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami použití; (2) jste plnoletí k uzavření závazné smlouvy; a (3) jste svéprávní a máte oprávnění přijmout tyto Podmínky použití. POKUD NESOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, NESMÍTE KE SLUŽBÁM PŘISTUPOVAT ANI JE POUŽÍVAT.

APUS DAO / APUS.FINANCE NENÍ MAKLÉŘ, FINANČNÍ INSTITUCE ANI ZPROSTŘEDKOVATEL A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ VAŠIM ZÁSTUPCEM, PORADCEM NEBO SPRÁVCEM. APUS.FINANCE JE TZV. NON-CUSTODIAL PLATFORMA. APUS.FINANCE NEMŮŽE INICIOVAT PŘEVOD ŽÁDNÝCH VAŠICH KRYPTOMĚN NEBO DIGITÁLNÍCH AKTIV ANI JINAK PŘISTUPOVAT K VAŠIM DIGITÁLNÍM AKTIVŮM. APUS DAO NEMÁ ŽÁDNÝ FIDUCIÁRNÍ VZTAH ANI ZÁVAZEK K VÁM, TÝKAJÍCÍ SE JAKÝCHKOLI ROZHODNUTÍ NEBO ČINNOSTÍ, KTERÉ UVEDETE V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB.

APUS DAO / APUS.FINANCE NENÍ SCHOPNA VAŠÍM JMÉNEM PROVÁDĚT TRANSAKCE ANI POSÍLAT TRANSAKČNÍ ZPRÁVY. VŠECHNY TRANSAKCE INICIALIZOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH SLUŽEB JSOU OVLIVNĚNY VAŠÍ PENĚŽENKOU NEBO JINÝMI ROZŠÍŘENÍMI DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY TŘETÍCH STRAN. POUŽÍVÁNÍM NAŠICH SLUŽEB SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TAKOVÉ TRANSAKCE SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI SLUŽEB A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PŘÍSLUŠNÉ PENĚŽENKY, ČI PŘÍSLUŠNÁ ROZŠÍŘENÍ.

UPOZORŇUJEME, ŽE SMLOUVU MŮŽE APUS DAO KDYKOLI ZMĚNIT PODLE SVÉHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ. Po provedení změn APUS DAO zpřístupní novou kopii smlouvy o podmínkách používání v rámci služeb a jakékoli nové doplňkové podmínky budou zpřístupněny v rámci nebo prostřednictvím dotčené služby. Aktualizujeme také datum „Poslední aktualizace“ v horní části smlouvy o podmínkách použití. Jakékoli změny Smlouvy nabudou účinnosti okamžitě pro nové uživatele Webu a/nebo Služeb a nabudou účinnosti třicet (30) dnů po zveřejnění oznámení o takových změnách na Webu a/nebo Službách pro stávající uživatele Služeb. APUS DAO může vyžadovat, abyste poskytli souhlas s aktualizovanou Smlouvou stanoveným způsobem, než bude povoleno další používání Webových stránek a/nebo Služeb. Pokud po obdržení oznámení o takové změně (změnách) nesouhlasíte s jakoukoli změnou, přestanete používat webovou stránku a/nebo služby. V opačném případě vaše další používání webových stránek a/nebo služeb představuje váš souhlas s takovou změnou (změnami). PROSÍME PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE WEBOVÉ STRÁNKY K PROHLÉDNUTÍ AKTUÁLNÍCH PODMÍNEK.

 1. POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

  1. Licence ke Službám. Služby jsou chráněny autorskými právy po celém světě. V souladu se smlouvou vám APUS DAO uděluje omezenou licenci k reprodukci částí Služeb pouze za účelem použití Služeb pro vaše osobní nebo interní obchodní účely. Pokud APUS DAO v samostatné licenci nestanoví jinak, vaše právo používat jakékoli a všechny Služby podléhá Smlouvě.

  2. Aplikční licence. V souladu s vaší smlouvou vám APUS DAO uděluje omezenou nevýhradní, nepřenosnou, nesublicencovatelnou, odvolatelnou licenci ke stažení, instalaci a používání kopie aplikace na mobilním zařízení nebo počítači, který vlastníte nebo ovládáte a provozovat takovou kopii aplikace výhradně pro své osobní nebo interní obchodní účely. Kromě toho budete libovolnou aplikaci získanou z Apple App Store používat pouze (a) na produktu značky Apple se systémem iOS a (b) v souladu s „Pravidly použití“ uvedenými ve smluvních podmínkách obchodu Apple App Store. Bez ohledu na cokoli jiného zde uvedeného, ​​pokud jde o jakoukoli aplikaci pocházející ze služby Google Play, můžete mít další licenční práva s ohledem na používání aplikace na sdíleném základě v rámci vaší určené rodinné skupiny.

  3. Aktualizace. Chápete, že Služby se vyvíjejí. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že APUS DAO může aktualizovat Služby s nebo bez upozornění. Abyste mohli používat Služby, budete možná muset čas od času aktualizovat software třetích stran.

 2. REGISTRACE

  1. Připojení vaší peněženky. Abyste mohli používat uživatelské rozhraní a přistupovat k určitým funkcím Služeb, možná budete potřebovat Peněženku, která je podporována Službami nebo je s nimi kompatibilní. Pomocí Služeb nelze vytvořit Peněženku.

  2. Účty třetích stran. Pro přístup k určitým funkcím Služeb můžete být požádáni, abyste v souvislosti se Službami používali určité účty třetích stran.

  3. Zastoupení. Prohlašujete, že nejste osobou, které je zakázáno používat Služby podle zákonů Spojených států, místa vašeho bydliště nebo jakékoli jiné příslušné jurisdikce. Jste odpovědní za všechny aktivity, ke kterým dojde během vašeho používání Služeb. Souhlasíte s tím, že budete sledovat své používání Služeb, abyste omezili použití nezletilými, a přijmete plnou odpovědnost za jakékoli neoprávněné použití Služeb nezletilými.

  4. Děti a nezletilí. Služba není určena pro použití dětmi mladšími 13 let. Nezletilí mohou použít Služby jen v rozsahu a způsobu definovaném, či povoleném pro ně relevantním právním rámcem.

  5. Nezbytné vybavení a software. Musíte si zajistit veškeré vybavení, software a hardware nezbytné pro připojení ke Službám. Jste výhradně odpovědní za jakékoli poplatky, včetně poplatků za připojení k internetu nebo mobilních služeb, které vám vzniknou při přístupu ke Službám. Jste výhradně odpovědní za zabezpečení svých hardwarových zařízení. APUS DAO nenese odpovědnost, pokud někdo jiný přistoupí k vašim zařízením a autorizuje transakci po obdržení platného převodu zahájeného ze Služeb.

 3. ODPOVĚDNOST ZA OBSAH

  1. Typy obsahu. Berete na vědomí, že za veškerý obsah, včetně služeb, nese výhradní odpovědnost strana, od které takový obsah pochází. To znamená, že za veškerý uživatelský obsah odpovídáte vy a další registrovaní uživatelé služeb, nikoli APUS DAO.

  2. Adaptéry. Jste výhradně odpovědní za jakýkoli Adaptér, který zpřístupníte ve Službách nebo jejich prostřednictvím, včetně, bez omezení, za zajištění jakýchkoli práv nebo licencí v souvislosti s takovým Adaptérem a jeho používáním APUS DAO. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že APUS DAO nemá žádnou povinnost zveřejnit nebo jinak zpřístupnit váš Adaptér ve Službách nebo jejich prostřednictvím. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemáte žádná práva na jakékoli aktualizace, úpravy, vylepšení nebo revize, které může APUS DAO provést na vašem Adaptéru. Souhlasíte s tím, že APUS DAO nemá žádnou povinnost poskytovat jakoukoli podporu nebo technickou pomoc v souvislosti s vaším Adaptérem, pokud se písemně nedohodne jinak.

 4. VLASTNICTVÍ

  1. Služby. S výjimkou jakéhokoli OSS, vaší Peněženky a jakéhokoli Uživatelského obsahu, který zpřístupníte, souhlasíte s tím, že APUS DAO a její poskytovatelé licencí vlastní všechna práva, nároky a podíly na Službách. Nebudete odstraňovat, měnit ani zakrývat žádná autorská práva, ochranné známky, servisní značky nebo jiná upozornění na vlastnická práva začleněná do služeb nebo doprovázející jakékoli služby.

  2. Software s otevřeným zdrojovým kódem. Berete na vědomí, že Služby mohou používat, začleňovat nebo odkazovat na určité OSS a že vaše používání Služeb podléhá jakýmkoli platným licencím OSS a budete je dodržovat. Každá položka OSS je licencována podle podmínek licence pro koncového uživatele, která je připojena k takovému OSS. Nic v této smlouvě neomezuje vaše práva vyplývající z nebo vám neuděluje práva, která nahrazují podmínky jakékoli příslušné licence koncového uživatele pro OSS. Pokud to vyžaduje jakákoli licence pro konkrétní OSS, APUS DAO zpřístupní takové OSS a jeho úpravy na základě písemné žádosti na níže uvedené adrese pro oznámení.

  3. Ochranné známky. APUS DAO, APUS.finance a veškerá související grafika, loga, servisní značky a obchodní názvy používané na nebo v souvislosti s jakýmikoli Službami nebo v souvislosti se Službami jsou ochrannými známkami organizace APUS DAO a nelze je bez svolení používat ve spojitosti s vaší nebo jakoukoli třetí - stranou, produkty nebo službami. Ostatní ochranné známky, servisní značky a obchodní názvy, které se mohou objevit na Službách nebo ve Službách, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

  4. Zpětná vazba. Souhlasíte s tím, že odeslání zpětné vazby je na vaše vlastní riziko a že APUS DAO nemá žádné závazky s ohledem na takovou zpětnou vazbu. Prohlašujete a zaručujete, že máte všechna práva nezbytná k odeslání zpětné vazby. Tímto udělujete APUS DAO plně placené, bezplatné, trvalé, neodvolatelné, celosvětové, nevýhradní a plně sublicencovatelné právo a licenci na používání, reprodukování, provozování, zobrazování, distribuci, přizpůsobování, upravování, přeformátování, vytváření odvozených děl a jinak komerčně nebo nekomerčně využívat jakýmkoli způsobem, jakoukoli zpětnou vazbu, pro jakýkoli účel.

 5. CHOVÁNÍ UŽIVATELE
  Souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědní za své chování v souvislosti se Službou. Souhlasíte s tím, že se budete řídit touto Smlouvou a nebudete (a ani se nepokusíte): (a) poskytovat organizaci APUS DAO nepravdivé nebo zavádějící informace; (b) používat nebo se pokoušet používat Peněženku jiného registrovaného uživatele bez povolení od tohoto registrovaného uživatele; c) vystupovat jako jiná osoba nebo subjekt; (d) používat Služby jakýmkoli způsobem, který by mohl narušovat, negativně ovlivňovat nebo bránit ostatním Registrovaným uživatelům v plném využívání Služeb, nebo který by mohl jakýmkoli způsobem poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit fungování Služeb; (e) vyvíjet, používat nebo šířit jakýkoli software nebo interagovat s jakýmkoliv rozhraním API jakýmkoli způsobem, který by mohl poškodit nebo narušit služby; (f) obcházet opatření používaná k zabránění nebo omezení přístupu k jakékoli službě, oblasti nebo kódu Služeb; (g) pokoušet se obejít jakékoli techniky filtrování obsahu, které by pžípadně byly používány; (h) používat jakýkoli robot, spider, crawler, scraper, skript, rozšíření prohlížeče, offline čtečku nebo jiné automatizované prostředky nebo rozhraní, které není autorizováno k přístupu ke Službám; extrahování dat nebo jinému zasahování nebo úpravě vykreslování stránek Služby nebo funkčnost; (i) shromažďovat nebo získávat údaje z našich Služeb, které by vám umožnily kontaktovat jednotlivce, organizaci nebo jiné osoby či subjekty, nebo jakékoli takové údaje používat ke kontaktování takových subjektů; (j) používat údaje shromážděné z našich Služeb pro jakoukoli činnost přímého marketingu (včetně, bez omezení, e-mailového marketingu, SMS marketingu, telemarketingu a přímého marketingu); (k) obcházet nebo ignorovat pokyny, které řídí veškerý automatizovaný přístup ke Službám; (l) používat Službu k jakémukoli nezákonnému nebo neoprávněnému účelu nebo se zapojit do, podporovat nebo propagovat jakoukoli činnost, která porušuje jakýkoli platný zákon nebo tuto smlouvu; (m) používat vaši Peněženku k provádění jakýchkoli nezákonných činností v souvislosti s vaším přístupem ke Službám a jejich používáním nebo s nimi jakýmkoli způsobem souvisejícím, včetně mimo jiné praní špinavých peněz, financování terorismu nebo záměrného zapojení do činností, jejichž cílem je nepříznivě ovlivnit plnění Služeb; (n) zapojovat se do nebo vědomě napomáhat jakékoli „předběžné“, „mytí“, „pump and dump trading“, „ramping“, „cornering“, „rug pulling“ nebo podvodné, klamavé nebo manipulativní obchodní činnosti, včetně: (i) obchodování s digitálním aktivem za postupně nižší nebo vyšší ceny za účelem vytvoření nebo vyvolání nepravdivého, zavádějícího nebo umělého zdání aktivity v tomto digitálním aktivu, neoprávněného nebo nesprávného ovlivňování tržní ceny takového digitálního aktiva na službách nebo jakýchkoli Ecosystem Partner nebo stanovení ceny, která neodráží skutečný stav trhu s takovým Digitálním aktivem; (ii) za účelem vytvoření nebo vyvolání nepravdivého nebo zavádějícího zdání činnosti v digitálním aktivu nebo vytvoření nebo vyvolání nepravdivého nebo zavádějícího zdání s ohledem na trh v digitálním aktivu: (Y) provedení nebo způsobení provedení jakéhokoli transakce s digitálním aktivem, která nezahrnuje žádnou podstatnou změnu v jeho skutečném vlastnictví; nebo (Z) zadávání jakékoli objednávky na nákup nebo prodej digitálního aktiva s vědomím, že objednávka v podstatě stejné velikosti a v podstatě za stejnou cenu na prodej takového digitálního aktiva byla nebo bude zadána pro stejné nebo různé strany; nebo (iii) účastnit se, usnadňovat, pomáhat nebo vědomě obchodovat s jakýmkoliv poolem, syndikátem nebo společným účtem organizovaným za účelem nespravedlivého nebo klamavého ovlivňování tržní ceny digitálního aktiva; (o) používat Služby k provádění jakýchkoli finančních činností podléhajících registraci nebo licencování; (p) zpřístupnit jakýkoli obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva, právo na publicitu nebo jiné právo jakékoli osoby nebo subjektu; nebo (q) pokusit se získat přístup k jakékoli Peněžence, ke které nemáte zákonné oprávnění. Jakékoli neoprávněné použití jakýchkoli Služeb ukončuje licence udělené organizací APUS DAO podle Smlouvy.

 6. INTERAKCE S OSTATNÍMI UŽIVATELI

  1. Odpovědnost uživatele. Jste výhradně odpovědní za své interakce s ostatními registrovanými uživateli a jinými stranami, se kterými komunikujete; ovšem za předpokladu, že si APUS DAO vyhrazuje právo, ale nemá žádnou povinnost, v takových sporech zasahovat. Souhlasíte s tím, že APUS DAO nenese jakoukoli odpovědnost, která by vznikla v důsledku takových interakcí.

  2. Připojený obsah.Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Služby zahrnují funkci, která uživatelům umožňuje číst jakýkoli veřejný klíč spojený s kompatibilní Peněženkou a zobrazovat veškerý Připojený obsah, který je veřejně přidružen k této Peněžence. APUS DAO vůči vám nenese odpovědnost v souvislosti s používáním Služeb organizace APUS DAO nebo jakoukoli třetí stranou za účelem zobrazení takového Připojeného obsahu, který jste zpřístupnili veřejnosti. APUD DAO SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI ZA PŘIPOJENÝ OBSAH, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, OSOBNĚ IDENTIFIKOVATELNÝCH INFORMACÍ, KTERÉ MOHOU BÝT POSKTNUTY TAKOVÝMI POSKYTOVATELI SLUŽEB TŘETÍCH STRAN, PŘI PORUŠENÍ NASTAVENÍ SOUKROMÍ, KTERÉ JSTE NASTAVILI V TAKOVÝCH PENĚŽENKÁCH. APUS DAO nemá technické prostředky k a tedy nemůže kontrolovat jakýkoli Připojený obsah za jakýmkoli účelem, včetně, ale nikoli výhradně, z hlediska přesnosti, zákonnosti nebo neporušování práv, a APUS DAO nenese odpovědnost za jakýkoli Připojený obsah.

 7. PŘEVZETÍ RIZIKA SPOJENÝCH S TECHNOLOGIÍ BLOCKCHAIN.
  Aby byla úspěšně dokončena, jakákoli transakce zahrnující digitální aktiva iniciovaná nebo odeslaná do vaší peněženky musí být potvrzena a zaznamenána na blockchainu, který takové digitální aktivum podporuje. APUS DAO nemá žádnou kontrolu nad žádným blockchainem, a proto nemůže a nezaručuje, že jakékoli podrobnosti o transakci, které odešlete nebo obdržíte prostřednictvím našich Služeb, budou ověřeny nebo potvrzeny na příslušném blockchainu, a nemá možnost usnadnit jakékoli žádosti o zrušení nebo úpravu. Kromě toho mohou někteří partneři ekosystému podporovat složité finanční transakce, které s sebou nesou vysoký stupeň rizika. Přijímáte a berete na vědomí, že přebíráte plnou odpovědnost za všechny aktivity, které prostřednictvím své Peněženky provádíte, a přijímáte všechna rizika ztráty, včetně ztráty v důsledku jakéhokoli autorizovaného nebo neoprávněného přístupu do vaší Peněženky, v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Dále přijímáte a berete na vědomí, že:

  1. (a) máte potřebné technické znalosti a schopnost kontrolovat a vyhodnocovat zabezpečení, integritu a provoz vaší Peněženky; (b) mít znalosti, zkušenosti, porozumění, odborné rady a informace k tomu, abyste si mohli sami vyhodnotit přednosti, rizika a příslušné požadavky na dodržování platných zákonů při jakémkoli použití vaší Peněženky; © znát, rozumět a přijímat rizika spojená s vaší Peněženkou; a (d) obecně přijímáte rizika spojená s technologií blockchain a nesete odpovědnost za provádění své vlastní nezávislé analýzy rizik specifických pro jakákoli digitální aktiva, která nakupujete nebo prodáváte. Dále souhlasíte s tím, že APUS DAO nebude mít žádnou odpovědnost za taková rizika.

  2. Ceny digitálních aktiv mohou být extrémně kolísavé. APUS DAO neposkytuje žádné záruky ohledně trhů, na kterých jsou digitální aktiva převáděna, nakupována nebo obchodována.

  3. Jste výhradně odpovědní za určení, jaké daně se na vaše transakce s digitálními aktivy vztahují, pokud vůbec nějaké. APUS DAO není odpovědný za stanovení daní, které se vztahují na transakce s digitálními aktivy.

  4. APUS DAO neukládá, neodesílá ani nepřijímá digitální aktiva. Je to proto, že digitální aktiva existují pouze na základě záznamu o vlastnictví vedeném na jeho podpůrném blockchainu, a tak k jakémukoli převodu digitálních aktiv dochází v rámci podpůrného blockchainu a nikoli ve službách. Údaje o transakci, které odešlete prostřednictvím Služeb, nemusí být dokončeny nebo mohou být podstatně zpožděny v důsledku aktivity nebo nedostatku aktivity na blockchainu použitém ke zpracování transakce. Po odeslání podrobností o transakci prostřednictvím vaší Peněženky vám APUS DAO nemůže pomoci zrušit nebo jinak upravit vaši transakci nebo podrobnosti o transakci. APUS DAO neposkytuje žádné záruky ani nezaručuje, že převod zahájený na Službách úspěšně převede vlastnické právo nebo právo k jakémukoli digitálnímu aktivu.

  5. S používáním internetové měny jsou spojena rizika, včetně, ale nejen, rizika hardwaru, softwaru a připojení k internetu; riziko zavedení škodlivého softwaru; riziko, že třetí strany mohou získat neoprávněný přístup k informacím uloženým ve vaší Peněžence; a riziko padělaných aktiv, nesprávně označených aktiv, aktiv, která jsou zranitelná vůči rozpadu metadat, aktiv na inteligentních smlouvách s chybami a aktiv, která se mohou stát nepřenosnými. Přijímáte a berete na vědomí, že APUS DAO nebude odpovědná za jakákoli komunikační selhání, narušení, chyby, narušení nebo zpoždění nebo ztráty, ke kterým může dojít při používání technologie blockchain, ať už jsou způsobeny jakkoli.

  6. Regulační režim, kterým se řídí technologie blockchainu, kryptoměny a tokeny, je nejistý a nové předpisy nebo zásady mohou významně nepříznivě ovlivnit vývoj služeb a užitečnost digitálních aktiv.

  7. APUS DAO neručí za funkčnost jakéhokoli decentralizovaného řízení blockchainu, což by mohlo mimo jiné vést ke zpožděním, střetům zájmů nebo provozním rozhodnutím, která jsou pro některé vlastníky určitých digitálních aktiv nevýhodná. Berete na vědomí a přijímáte, že protokoly, jimiž se řídí provoz blockchainu, mohou podléhat náhlým změnám v provozních pravidlech, které mohou podstatně změnit blockchain a ovlivnit hodnotu a funkci digitálních aktiv podporovaných tímto blockchainem.

  8. APUS DAO neručí za bezpečnost jakéhokoli blockchainu. APUS DAO nenese odpovědnost za žádné hacky, dvojité utrácení, odcizená digitální aktiva nebo jakékoli jiné útoky na blockchain.

  9. Služby se spoléhají na jakoukoli peněženku třetích stran (jako je MetaMask a Ledger) a Ecosystem Partnery a APUS DAO neposkytuje žádné záruky ani záruky, pokud jde o funkčnost nebo přístup k nim při provádění jakýchkoli transakcí.

 8. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A PODMÍNEK.

  1. Jak je.VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM POUŽÍVÁTE SLUŽBY NA VLASTNÍ RIZIKO A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY NA ZÁKLADĚ „TAK JAK JSOU“ A „JAK JSOU DOSTUPNÉ“, SE VŠEMI CHYBAMI. STRANY APUS DAO VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ A PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI APOSKYTNUTÍ PARTNERSTVÍ PFRITEON, APOSINCE FITNEC . STRANY APUS DAO NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, PROHLÁŠENÍ ANI PODMÍNKU, ŽE: (1) SLUŽBY BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY; (2) VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB BUDE NEPŘERUŠOVANÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ NEBO BEZCHYBNÉ; NEBO (3) VÝSLEDKY, KTERÉ LZE ZÍSKAT POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB, BUDOU PŘESNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ. JAKÝKOLI OBSAH STAŽENÝ ZE SLUŽEB NEBO JINAK PŘISTUPOVANÝ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB JE PŘÍSTUP NA VLASTNÍ RIZIKO A BUDETE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ŠKODY NA SVÉM MAJETKU, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU A JAKÉHOKOLI POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZTRÁTY, KTERÉ VZNIKAJÍ Z PŘÍSTUPU K TAKOVÉMU OBSAHU. SLUŽBY MOHOU BÝT ZPOŽDĚNY, ZRUŠENY A JINÝM PŘERUŠENÍM. APUS DAO NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ ANI PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, KVALITY, ÚČINNOSTI, POVĚSTI A JINÝCH CHARAKTERISTIK SLUŽEB. ŽÁDNÉ RADY NEBO INFORMACE, AŤ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ OD APUS DAO NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB NEVYTVOŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ ZDE VÝSLOVNĚ NEBUDE UVEDENA. VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU A JAKÉHOKOLI ZAŘÍZENÍ, KTERÉ POUŽÍVÁTE K PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM, NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZTRÁTĚ VZNIKLÉ Z PŘÍSTUPU K TAKOVÉMU OBSAHU. SLUŽBY MOHOU BÝT ZPOŽDĚNY, ZRUŠENY A JINÝM PŘERUŠENÍM. APUS DAO NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ ANI PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, KVALITY, ÚČINNOSTI, POVĚSTI A JINÝCH CHARAKTERISTIK SLUŽEB. ŽÁDNÉ RADY NEBO INFORMACE, AŤ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ OD APUS DAO NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB NEVYTVOŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ ZDE VÝSLOVNĚ NEBUDE UVEDENA. VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU A JAKÉHOKOLI ZAŘÍZENÍ, KTERÉ POUŽÍVÁTE K PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM, NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZTRÁTĚ VZNIKLÉ Z PŘÍSTUPU K TAKOVÉMU OBSAHU. SLUŽBY MOHOU BÝT ZPOŽDĚNY, ZRUŠENY A JINÝM PŘERUŠENÍM. APUS DAO NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ ANI PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, KVALITY, ÚČINNOSTI, POVĚSTI A JINÝCH CHARAKTERISTIK SLUŽEB. ŽÁDNÉ RADY NEBO INFORMACE, AŤ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ OD APUS DAO NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB NEVYTVOŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ ZDE VÝSLOVNĚ NEBUDE UVEDENA. REPREZENTACE NEBO PODMÍNKY S OHLEDEM NA SLUŽBY, VČETNĚ, ALE NEOMEZENĚ, KVALITY, ÚČINNOSTI, POVĚSTI A DALŠÍCH CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ SLUŽEB. ŽÁDNÉ RADY NEBO INFORMACE, AŤ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ OD APUS DAO NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB NEVYTVOŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ ZDE VÝSLOVNĚ NEBUDE UVEDENA. REPREZENTACE NEBO PODMÍNKY S OHLEDEM NA SLUŽBY, VČETNĚ, ALE NEOMEZENĚ, KVALITY, ÚČINNOSTI, POVĚSTI A DALŠÍCH CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ SLUŽEB. ŽÁDNÉ RADY NEBO INFORMACE, AŤ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ OD APUS DAO NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB NEVYTVOŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ ZDE VÝSLOVNĚ NEBUDE UVEDENA.

  2. Žádná odpovědnost za jednání třetích stran. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE STRANY APUS DAO NENESE ODPOVĚDNOST, A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE NEBUDETE SNAŽIT HLÁSIT STRANY APUS DAO ODPOVĚDNÉ ZA CHOVÁNÍ TŘETÍCH STRAN, VČETNĚ PROVOZOVATELŮ EXTERNÍCH STRÁNEK, A ŽE RIZIKO ZRANĚNÍ TŘETÍCH STRAN OD VAŠICH STRAN . APUS DAO NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY POSKYTOVANÉ TŘETÍMI STRANAMI BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO BUDE DOSTUPNÉ BEZ PŘERUŠENÍ, ZABEZPEČENÍ NEBO BEZ CHYB. APUS DAO NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE KVALITY JAKÉHOKOLI TAKOVÉHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NEBO PŘESNOSTI, VČASNOSTI, PRAVDIVOSTI, ÚPLNOSTI NEBO SPOLEHLIVOSTÍ JAKÉHOKOLI SOUVISEJÍCÍHO OBSAHU ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB.

  3. Bez ohledu na cokoli v rozporu s těmito Podmínkami použití nebude APUS DAO povinen zjišťovat a nebude odpovědný za žádné škody, jiné závazky nebo újmu jakékoli osobě nebo subjektu týkající se (i) vlastnictví, platnosti nebo pravosti jakékoli digitální aktivum; (ii) sběratelnost, pojistitelnost, účinnost, prodejnost nebo vhodnost jakéhokoli digitálního aktiva; nebo (iii) jakékoli ztráty, zpoždění, selhání, chyby, přerušení nebo ztráta dat, ke kterým dojde přímo nebo nepřímo z důvodu okolností, které APUS DAO nemůže ovlivnit, včetně, bez omezení, selhání blockchainu, poskytovatele služeb třetí strany nebo Ecosystem Partnera.

 9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.
  Vyloučení odpovědnosti za škody. ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE APUS DAO V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU ZISKU, ETHEREA NEBO JINÉ VIRTUÁLNÍ MĚNY, PŘÍJMU NEBO ÚDAJE, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, SHODNÉ NEBO NÁKLADY V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, V KAŽDÉM PŘÍPADĚ, AŤ BY APUS DAO BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD, VYPLÝVAJÍCÍ Z KOMUNIKACE, INTERAKCE NEBO SETKÁNÍ S JINÝMI UŽIVATELI SLUŽEB, VYPLÝVAJÍCÍ Z: (a) POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SLUŽBY; (b) NÁKLADY NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI ZBOŽÍ, DAT, INFORMACÍ NEBO SLUŽEB ZAKOUPENÝCH NEBO ZÍSKANÝCH; NEBO ZPRÁVY PŘIJATÉ O TRANSAKCÍCH ZADÁVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB; © NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K NEBO ZMĚNA VAŠICH PŘENOSŮ NEBO DAT; (d) PROHLÁŠENÍ NEBO CHOVÁNÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY OHLEDNĚ SLUŽEB; NEBO (e) JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI, AŤ ŽE JSOU ZALOŽENY NA ZÁRUCE, AUTORSKÝCH PRÁVECH, SMLOUVĚ, DELIKTŮM (VČETNĚ NEDBALOSTI), ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKT NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIÍ.

 10. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ.

  1. Období. Smlouva začíná dnem, kdy ji přijmete (jak je popsáno v preambuli výše) a zůstává v plné platnosti a účinnosti po dobu používání Služeb, pokud nebude v souladu se Smlouvou ukončena dříve.

  2. Ukončení Služeb ze strany APUS DAOu. APUS DAO může ukončit (nebo pozastavit přístup k) vaše používání Služeb z jakéhokoli důvodu podle našeho uvážení, včetně vašeho porušení této Smlouvy. APUS DAO má výhradní právo rozhodnout, zda porušujete některá z omezení uvedených v této smlouvě. Pokud pozastavíme vaše používání Služeb, můžete nadále přistupovat ke své Peněžence přímo nebo prostřednictvím jiných služeb, které nejsme hostitelem. APUS DAO vůči vám nenese žádnou odpovědnost za jakékoli pozastavení nebo ukončení.

  3. Ukončení Služeb z Vaší strany. Pokud chcete ukončit Služby poskytované APUS DAO, můžete tak učinit ukončením používání Služeb. Ke své Peněžence můžete i nadále přistupovat přímo nebo prostřednictvím jiných služeb, které nejsme hostitelem.

  4. Přežití. Všechna ustanovení smlouvy, která by ze své podstaty měla přetrvat, zůstanou v platnosti i po ukončení Služeb, včetně, bez omezení, ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky a omezení odpovědnosti.

  5. Žádné následné použití. Pokud vám APUS DAO přeruší přístup ke Službám nebo jakékoli jiné komunitě APUS DAO, souhlasíte s tím, že se nepokusíte o přístup ke Službám nebo jakékoli komunitě APUS DAO pomocí jiné peněženky, účtu třetí strany, jména člena nebo jinak. V případě, že porušíte bezprostředně předchozí větu, APUS DAO si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení okamžitě provést kteroukoli nebo všechny zde uvedené akce bez jakéhokoli upozornění nebo varování.

 11. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN.
  Služby mohou obsahovat nebo v některých případech integrovat s našimi službami, určité služby třetích stran. Když kliknete na odkaz nebo přistoupíte ke Službě třetí strany nebo ji použijete, nebudeme vás varovat, že jste opustili Služby a vztahují se na vás smluvní podmínky (včetně zásad ochrany osobních údajů) jiné webové stránky nebo destinace. Takové služby třetích stran nejsou pod kontrolou organizace APUS DAO. APUS DAO nenese odpovědnost za žádné služby třetích stran. APUS DAO poskytuje tyto služby třetích stran pouze pro pohodlí a nekontroluje, neschvaluje, nemonitoruje, neschvaluje, nezaručuje ani neposkytuje žádná prohlášení týkající se služeb třetích stran nebo jakéhokoli produktu nebo služby poskytované v souvislosti s nimi. Všechny odkazy ve Službách třetích stran používáte na vlastní riziko. Když opustíte naše služby, tato smlouva a naše zásady již neplatí.

 12. OBECNÁ USTANOVENÍ.

  1. Uvolnění. Tímto osvobozujete strany APUS DAO a jejich nástupce od nároků, požadavků, jakýchkoli ztrát, škod, práv a akcí jakéhokoli druhu, včetně zranění osob, smrti a škod na majetku, které přímo nebo nepřímo souvisí s vaší používání Služeb, včetně, nikoli však výhradně, jakýchkoli interakcí nebo chování jiných registrovaných uživatelů nebo webových stránek třetích stran jakéhokoli druhu vzniklých v souvislosti se Smlouvou nebo v důsledku toho nebo vašeho používání Služeb.

  2. Vyšší moc. APUS DAO nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo selhání v důsledku příčin mimo jeho přiměřenou kontrolu, včetně, ale nejen, aktů vyšší moci, války, terorismu, nepokojů, embarg, činů civilních nebo vojenských úřadů, požárů, záplav, nehody, stávky nebo nedostatek dopravních zařízení, paliva, energie, práce nebo materiálu.

  3. Oddělitelnost. Pokud bude jakákoli část této smlouvy shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, bude tato část vykládána tak, aby co možná nejvíce odrážela původní záměr stran, a zbývající části zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

  4. Mezinárodní uživatelé. Služby jsou dostupné ze zemí po celém světě a mohou obsahovat odkazy na služby a obsah, které nejsou dostupné ve vaší zemi. Tyto odkazy neznamenají, že APUS DAO má v úmyslu oznámit takové služby nebo obsah ve vaší zemi. APUS DAO nečiní žádná prohlášení, že Služby jsou vhodné nebo dostupné pro použití na konkrétních místech. Ti, kteří přistupují ke Službám nebo je používají, tak činí z vlastní vůle a jsou odpovědní za dodržování místních zákonů.

  5. Celý souhlas. Smlouva je konečnou, úplnou a výhradní dohodou stran s ohledem na předmět této smlouvy a nahrazuje a spojuje všechny předchozí diskuse mezi stranami týkající se takového předmětu.

 13. DEFINICE.

 • „Adaptér“ znamená softwarový nástroj, který umožňuje a usnadňuje interoperabilitu konkrétního projektu DeFi se Službami.
 • „Smlouva“ znamená tyto Podmínky použití a jakékoli Doplňkové podmínky platné pro vaše používání Služeb.
 • „Aplikace“ znamená webovou aplikaci zpřístupněnou organizací APUS DAO.
 • „Značka“ znamená s ohledem na jakýkoli Adaptér ochrannou známku, logo nebo jiné znaky identity projektu DeFi nebo jiného subjektu třetí strany, jehož interoperabilitu takový Adaptér usnadňuje.
 • „Připojený obsah“ znamená jakýkoli obsah nebo osobní finanční údaje, které jste poskytli a uložili do vaší Peněženky.
 • „Obsah“ znamená jakékoli informace, data, text, software, hudbu, zvuk, fotografie, grafiku, video, zprávy, štítky a/nebo jiné materiály.
 • „Digitální aktivum“ znamená jakoukoli kryptoměnu, kryptoaktivum, token založený na blockchainu nebo jiné digitální aktivum podporované službami.
 • „Ecosystem Partner“ znamená určité podporované aplikace a projekty DeFi.
 • „Zpětná vazba“ znamená jakékoli nápady, návrhy, dokumenty a/nebo návrhy, které odešlete APUS DAOu prostřednictvím Discordu nebo jinak prostřednictvím Služeb.
 • „Aplikace získaná z Google Play“ znamená jakoukoli aplikaci, ke které se přistupuje prostřednictvím obchodu Google Play nebo je z něj stažena.
 • „Zpřístupnit“ znamená nahrát, zveřejnit, odeslat e-mailem, přenést nebo jinak zpřístupnit prostřednictvím Služeb.
 • „OSS“ nebo „software s otevřeným zdrojovým kódem“ znamená jakýkoli software nebo jeho součásti podléhající licencím „otevřeného zdroje“ nebo „svobodného softwaru“.
 • „Registrovaný uživatel“ je uživatel, který má platný Účet třetí strany, mimo jiné včetně Peněženky, prostřednictvím které se uživatel připojil ke Službám.
 • „Služby“ znamenají jakékoli produkty a služby zpřístupněné organizací APUS DAO, mimo jiné včetně webových stránek a aplikace.
 • „Dodatečné podmínky“ znamenají jakékoli podmínky nebo zásady platné pro jakékoli produkty nebo služby nabízené organizací APUS DAO, které nejsou uvedeny v těchto Podmínkách použití.
 • „Podmínky použití“ znamenají tyto podmínky používání APUS DAO, které upravují váš přístup ke Službám a jejich používání.
 • „Účet třetí strany“ znamená platný účet u poskytovatele služeb třetí strany nebo služby sociální sítě podporované službami, jako je Facebook, Twitter, GitHub nebo Canny, nebo platná Peněženka třetí strany kompatibilní se službami.
 • „Služby třetích stran“ znamenají webové stránky, aplikace a reklamy třetích stran, které jsou přístupné nebo jinak propojené se Službami, ale nejsou poskytovány APUS DAO.
 • „Uživatelský obsah“ znamená jakýkoli obsah, který je zpřístupněn registrovanými uživateli ve službách nebo jejich prostřednictvím.
 • „Peněženka“ znamená softwarový systém pro bezpečné ukládání kryptoměny, kryptoaktiv a souvisejících platebních informací.
 • „Web“ znamená web APUS DAO.Fi a jakékoli související subdomény.
 • „Vy“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, podle okolností, která používá nebo přistupuje ke Službám nebo která je identifikována jako uživatel při vaší registraci do Služeb.
 • „APUS DAO“ , „my“ , „nás“ znamená Decentralizovaná Autonomní Organizace APUS
Next-gen banking. Decentralized.